Burgman Security B.V.’ (hierna te noemen “Burgman” ) Algemene leverings-en verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Utrecht onder nummer 23059356.

Art.1 Toepasselijkheid voorwaarden Burgman
1.1 Deze Voorwaarden van Burgman zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij Burgman goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan
klant levert.
1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Burgman en klant treden in
dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Art. 2 Aanbiedingen
2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Burgman zijn vrijblijvend, tenzij door Burgman schriftelijk
anders is aangegeven. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan
Burgman verstrekte gegevens waarop Burgman zijn aanbieding heeft gebaseerd.

Art. 3 Prijs en betaling
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of
worden opgelegd. Alle door Burgman kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
3.2 Aan een door Burgman afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door klant geen rechten of
verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door klant
aan Burgman kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen
overeengekomen (vaste) prijs voor de door Burgman te verrichten prestaties indien dit schriftelijk
uitdrukkelijk is overeengekomen.
3.3 Indien klant volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke
personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover de Burgman hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.
3.4 Met betrekking tot de door Burgman verrichte prestaties en de daarvoor door klant verschuldigde
bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Burgman volledig bewijs op, onverminderd
het recht van klant tot het leveren van tegenbewijs.
3.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van klant, geldt dat Burgman gerechtigd
is schriftelijk, conform de in de overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen
en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet
uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van Burgman tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt
dat Burgman steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie
maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien klant in dat laatste geval niet akkoord
wenst te gaan met de aanpassing, is klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de
aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe
prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.
3.6 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Burgman de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan klant in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden
door klant betaald binnen 30 dagen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities.
Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde
bedragen.
3.7 Indien klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat een aanmaning
of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten
verschuldigd. Indien klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Burgman de vordering uit handen geven, in welk geval klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander
laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Burgman onverlet.

Art. 4 Duur van de overeenkomt
4.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat
de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan
de duur van één jaar geldt.
4.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij klant of Burgman de overeenkomst schriftelijk beëindigt
met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden vóór het einde van de desbetreffende
periode.

Art. 5 Vertrouwelijkheid en overname personeel
5.1 Klant en Burgman dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan
men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven.
Dit verbod geldt niet voor Burgman indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende
gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift
of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door Burgman. De partij die vertrouwelijke gegevens
ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden
in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
5.2 Klant erkent dat de van Burgman afkomstige toegangs- en beheersystemen steeds een vertrouwelijk karakter hebben en dat deze bedrijfsgeheimen van Burgman, diens toeleverancier of de producent van de toegangs- en beheersystemen bevat.
Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde
daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij medewerkers van
de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen
dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat klant een redelijke vergoeding aan Burgman betaalt.

Art. 6 Privacy en gegevensverwerking
6.1 Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal klant Burgman desgevraagd
schriftelijk informeren over de wijze waarop klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van
de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
6.2 Klant vrijwaart Burgman voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd
of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door klant wordt gehouden of
waarvoor klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij klant bewijst dat de feiten die
aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Burgman toerekenbaar zijn.
6.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Burgman door
klant worden verwerkt, ligt volledig bij klant. Klant staat er tegenover Burgman voor in dat de inhoud,
het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig
recht van een derde. Klant vrijwaart Burgman tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 7 Beveiliging
7 De door of vanwege Burgman aan klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van klant kenbaar worden gemaakt. Burgman is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.


Art. 8 Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting
8.1 Alle aan klant geleverde goederen blijven eigendom van Burgman totdat alle bedragen die klant aan Burgman op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Burgman zijn voldaan.
De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak
worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor Burgman
gunstigere bepalingen bevat. ‘
8.2 Rechten worden in voorkomend geval aan klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat
klant alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Art. 9 Risico-overgang
9 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van goederen, gegevens (waaronder
begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigt, geleverd of gebruikt worden, gaat over op klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of een hulppersoon van klant zijn gebracht.

Art. 10 Intellectuele Eigendom
10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan klant
ter beschikking gestelde toegangs- en beheersystemen, opleidings-, toets- en
examenmateriaal of andere materialen zoals, documentatie, rapporten, offertes,
evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Burgman, diens licentiegevers
of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden,
de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.
10.2 Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de toegangs- en beheer systemen of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
10.3 Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Burgman steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van toegangs- en beheersystemen waaraan aan klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Klant zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Art. 11 Medewerkingsverplichtingen
11.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van toegangs- en beheersystemen afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Klant zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Burgman gewenste medewerking verlenen.
11.2 Klant draagt het risico van de selectie van de door Burgman te leveren goederen, goederen en/of
diensten. Klant neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie van Burgman dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Burgman niet bindend, behoudens indien door Burgman uitdrukkelijk anders is vermeld.
11.3 Indien klant bij de uitvoering van de overeenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel
en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Ingeval medewerkers van
Burgman op locatie van klant werkzaamheden verrichten, draagt klant tijdig en kosteloos zorg voor
de noodzakelijke faciliteiten. zoals netwerkfaciliteiten. Burgman is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Burgman.
11.4 De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. Klant vrijwaart Burgman voor
aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Burgman, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van klant of van onveilige
situaties in zijn organisatie. Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Burgman ingezette medewerkers kenbaar maken.
11.5 Indien klant in verband met de diensten en producten van Burgman programmatuur, apparatuur of andere middelen aan Burgman ter beschikking stelt, staat klant in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke Burgman nodig mocht hebben.
11.6 Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door Burgman geleverde producten en/of verstrekte diensten en de wijze waarop de resultaten van de
producten en diensten worden ingezet. Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het
gebruik door gebruikers.
11.7 Klant zal zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur
en gebruiksomgeving aanpassen en de door klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

Art. 12 Informatieverplichtingen
12.1 Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Burgman mogelijk te maken, zal klant Burgman steeds tijdig alle in redelijkheid door Burgman te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen.
12.2 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Burgman verstrekte gegevens,
inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Indien de door klant verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen of specificaties voor de Burgman kenbare onjuistheden bevatten, zal de Burgman hierover navraag doen bij klant.
12.3 In verband met de continuïteit zal klant een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die
voor de duur van de werkzaamheden van Burgman als zodanig fungeren. Contactpersonen van klant
zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de door klant gewenste doelstellingen.
12.4 Burgman is enkel gehouden klant periodiek inlichtingen te verstrekken omtrent de uitvoering van
de werkzaamheden door middel van de door klant aangewezen contactpersoon.


Art. 13 Termijnen
14.1 Burgman spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Burgman genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Burgman niet en hebben steeds een indicatief karakter.
14.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Burgman en klant in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
14.3 In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn
overeengekomen - komt Burgman wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat klant hem
schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij klant Burgman een redelijke termijn stelt ter zuivering
van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, opdat Burgman in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
14.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Burgman gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
14.5 Burgman is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als
partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, of indien klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Art. 15 Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
15.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van klant en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door klant of een door klant in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
15.2 Indien klant op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft
ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij klant bewijst dat Burgman ten aanzien van het wezenlijke
deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Burgman vóór de ontbinding heeft gefactureerd in
verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of
geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en
worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
15.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Burgman zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
15.4 Klant is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan,
tussentijds op te zeggen.
15.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van
betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien
de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van
reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Burgman kan de overeenkomst tevens zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van klant direct of indirect wijzigt. Burgman is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval klant onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van klant tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van klant tot toegang en/of gebruik van de diensten van Burgman, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Burgman vereist is.

Art. 16 Aansprakelijkheid van Burgman
16.1 De totale aansprakelijkheid van Burgman wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indiende overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Burgman voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 100.000 (honderd duizend Euro) bedragen.
16.2 De totale aansprakelijkheid van Burgman voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van goederen bedraagt nimmer meer dan € 100.000 (honderdduizend Euro).
16.3 De aansprakelijkheid van Burgman voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken
van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan Burgman
voorgeschreven goederen, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door klant aan Burgman voor geschreven toeleveranciers, is uitgesloten.
16.4 De in artikel 16.1 tot en met 16.3 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid
van Burgman laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Burgman
welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.
16.5 De in artikel 16.1 tot en met 16.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien
en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van
Burgman.
16.6 Tenzij nakoming door de Burgman blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van
Burgman wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien klant Burgman onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Burgman ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Burgman in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
16.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo
spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Burgman meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Burgman vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
16.9 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid
genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan
Burgman zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Art. 17 Overmacht
17.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige
wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van
overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Burgman wordt onder meer verstaan: (i) overmacht
van toeleverancier van Burgman, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen
van toeleveranciers die door klant aan Burgman zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van goederen of materialen van derden waarvan het gebruik door klant aan Burgman is
voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk-
of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog en (viii) algemene vervoersproblemen.
17.2 Indien een overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Art. 18 Wijziging en meerwerk
18.1 Indien Burgman op verzoek of met voorafgaande instemming van klant werkzaamheden of andere
prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden
en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door klant worden vergoed volgens de
overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Burgman.
Burgman is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een
afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
18.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Burgman klant desgevraagd
schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als
bedoeld in dit artikel.

Art. 19 Uitvoering
19.1 Burgman zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Burgman worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de
schriftelijke overeenkomst Burgman uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende
resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.
19.2 Burgman is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat
van toegangs- of identificatiecodes of certificaten wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse
gevolg is van een opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van de bedrijfsleiding van
Burgman.
19.3 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is Burgman steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.
19.4 Burgman is niet gehouden bij de uitvoering van zijn diensten aanwijzingen van klant op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Burgman.

Art. 20 Onderhoudsovereenkomsten en serviceniveau
Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Klant zal Burgman steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

Art. 21 Wijzigingen in de systemen
Behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is klant niet gerechtigd de toegangs- en beheersystemen geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Burgman. Klant draagt het volle risico van alle door of in opdracht van klant door derden - al dan niet met toestemming van Burgman- aangebrachte wijzigingen.

Art. 22 Garantie
22.1 Burgman zal zich naar beste vermogen inspannen fouten binnen een redelijke termijn te herstellen
indien deze binnen een periode van twaalf maanden na aflevering gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Burgman zijn gemeld. Burgman staat er niet voor in dat de toegangs- en beheersystemen geschikt zijn voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. Burgman garandeert evenmin dat de toegangs- en beheersystemen zonder onderbreking zullen werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd.
22.2 Burgman kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van klant of van andere niet aan Burgman toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien klant zonder schriftelijke toestemming van
Burgman wijzigingen in de toegangs- en beheersystemen aan brengt of laat aanbrengen.
22.3 Herstel van fouten geschiedt op een door Burgman te bepalen locatie en wijze. Burgman is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel of probleem vermijdende beperkingen aan te brengen..
22.5 Burgman heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van fouten die na
afloop van de in artikel 22.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.
22.6 Ieder ander of verdergaand beroep van klant op nonconformiteit van de geleverde toegangs- en beheer systemen en/of goederen dan het bepaalde in lid 1 is uitgesloten. Kosten van werkzaamheden en herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Burgman inrekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

Art. 23 Nieuwe versies van programmatuur
23.1 Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur uitsluitend
indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling
van nieuwe versies van de programmatuur omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats ter
discretie van Burgman.
23.2 Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Burgman niet meer verplicht
tot het herstellen van fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of
onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie.
23.3 Burgman kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe functionaliteit
klant een nadere schriftelijke overeenkomst met Burgman aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling
een nadere vergoeding wordt betaald. Burgman kan uit een vorige versie van de programmatuur functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie.
23.4 Burgman kan van klant verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.) aanpast
indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur.

Art. 24 Supportdiensten
24.1 Indien de dienstverlening van Burgman op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning (support)
aan gebruikers en/of beheerders van de toegangs- en beheersystemen omvat, zal Burgman telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde
toegangs- en beheersystemen. Burgman kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal personen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Burgman zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning
binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij hem gebruikelijke procedures.
Burgman staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden
ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden
van Burgman.
24.2 Indien de dienstverlening van Burgman op grond van de overeenkomst tevens het verlenen van
zogeheten ‘standby-diensten’ omvat, zal Burgman één of meer personeelsleden beschikbaar houden
tijdens de in de overeenkomst genoemde dagen en op de daarin genoemde tijden. In dat geval is klant
gerechtigd bij spoedeisendheid de ondersteuning van de beschikbaar gehouden personeelsleden in te
roepen indien er sprake is van een ernstige storing in het functioneren van de toegangs- en beheersystemen. Burgman staat er niet voor in dat alle storingen tijdig zullen worden verholpen.
24.3 Het onderhoud en de andere overeengekomen diensten als bedoeld in dit hoofdstuk worden
uitgevoerd met ingang van de dag waarop de overeenkomst is aangegaan, tenzij partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen.

Art. 25 Vergoeding
25.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking
hebben op onderhoud en de andere in de overeenkomst vastgelegde diensten als
bedoeld in dit hoofdstuk telkens vooraf per kalendermaand verschuldigd zijn.
25.2 Bedragen ter zake het onderhoud en de andere in de overeenkomst vastgelegde diensten als bedoeld in dit hoofdstuk zijn verschuldigd vanaf aanvang van de overeenkomst.

Art. 26 Aflevering
26.1 De door Burgman aan klant verkochte toegangs- en beheer systemen en/of goederen zullen aan klant af-magazijn worden geleverd. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Burgman de aan klant verkochte goederen afleveren of laten afleveren op een door klant aan te wijzen plaats. In dat geval zal Burgman klant, zo mogelijk tijdig vóór de aflevering, in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur en/of goederen af te leveren.
26.2 In de koopprijs van de toegangs- en beheersystemen en/of goederen zijn niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen, e.d. Deze kosten worden in voorkomend geval aan klant in rekening gebracht.
26.3 Indien klant Burgman verzoekt tot verwijdering van oude materialen dan wel indien Burgman daartoe wettelijk verplicht is, kan Burgman dit verzoek door middel van een schriftelijke opdracht accepteren tegen de bij hem gebruikelijke tarieven. Indien en voor zover het Burgman wettelijk niet is toegestaan betaling vaneen vergoeding te verlangen (bijv. in het kader van de zogeheten ‘oud voor nieuw regeling’), zal hij deze vergoeding in voorkomend geval niet van klant vragen.
26.4 Indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, zal Burgman de toegangs- en beheersystemen en/of goederen (laten)installeren, (laten) configureren en/of (laten) aansluiten. In de eventuele verplichting tot installatie en/of configuratie van apparatuur door Burgman is niet inbegrepen het uitvoeren van dataconversie en het installeren van software. Burgman is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen.
26.5 Burgman is steeds gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

Art. 27 Overdracht van rechten en verplichtingen
27.1 Klant zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.
27.2 Burgman is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

Art. 28 Toepasselijk recht en geschillen
28.1 De overeenkomsten tussen Burgman en klant worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
28.2 Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden uitsluitend beslecht door de rechtbank Rotterdam.


Dordrecht, 2014